Menu

Sản phẩm: Báo trại Rèn Luyện V

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Đây là lần thứ 2 của Trại Rèn luyện, Ban Thông tin vẫn duy trì hình thức báo in và xuất bản báo in Trại Rèn Luyện V - KDL Sinh Thái Ngọc Xương

Trưởng Ban: Trưởng Thư Diệu

và các thành viên khác

Thanh sinh Đào Ngọc Minh Thi

Thanh sinh Đào Ngọc Minh Thơ

Thanh sinh Nguyễn Hữu Phước

Thanh sinh Nguyễn Trung Bạo

Thanh sinh Lê Hoàng Phương Ngân

Thanh sinh Phạm Thị Ái Vân

Trưởng Hùng Tấn

Ngày thứ nhất

 • bao_ngay_1_trang_1.jpg
 • bao_ngay_1_trang_2.jpg
 • bao_ngay_1_trang_3.jpg
 • bao_ngay_1_trang_4.jpg
 • bao_ngay_1_trang_5.jpg
 • bao_ngay_1_trang_6.jpg
 • bao_ngay_1_trang_7.jpg
 • bao_ngay_1_trang_8.jpg
 • bao_ngay_1_trang_9.jpg
 • bao_ngay_1_trang_10.jpg
 • bao_ngay_1_trang_11.jpg
 • bao_ngay_1_trang_12.jpg
 • bao_ngay_1_trang_13.jpg
 • bao_ngay_1_trang_14.jpg
 • bao_ngay_1_trang_15.jpg
 • bao_ngay_1_trang_16.jpg

Ngày thứ hai

 • bao_ngay_2_trang_1.jpg
 • bao_ngay_2_trang_2.jpg
 • bao_ngay_2_trang_3.jpg
 • bao_ngay_2_trang_4.jpg
 • bao_ngay_2_trang_5.jpg
 • bao_ngay_2_trang_6.jpg
 • bao_ngay_2_trang_7.jpg
 • bao_ngay_2_trang_8.jpg
 • bao_ngay_2_trang_9.jpg
 • bao_ngay_2_trang_10.jpg
 • bao_ngay_2_trang_11.jpg
 • bao_ngay_2_trang_12.jpg
 • bao_ngay_2_trang_13.jpg
 • bao_ngay_2_trang_14.jpg
 • bao_ngay_2_trang_15.jpg
 • bao_ngay_2_trang_16.jpg