Menu

Nội Lệ Thanh Đoàn

Quy định về Ban Điều Hành Thanh Đoàn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (3 Votes)

BAN ĐIỀU HÀNH THANH ĐOÀN

Chức năng nhiệm vụ

1- Chịu trách nhiệm công tác hoạt động của Thanh Đoàn Nhân Hòa;

a) Điều hành hoạt động của Thanh Đoàn;

b) Tiến hành 1 cuộc họp Hội Đồng Thanh Đoàn trong cuối nhiệm kỳ; và 3 cuộc họp Thanh Đoàn định kỳ (xem chi tiết trong Quy định về các cuộc họp thường niên của Thanh Đoàn Nhân Hòa);

c) Nắm quyền điều hành facebook Thanh Đoàn Nhân Hòa;

d) Quản lý các mặt hành chính, quỹ, nhân sự, tiến độ làm việc, chương trình làm việc, phương hướng hoạt động của Thanh Đòan Nhân Hòa;

e) Bảo đảm việc thực hiện các quyết định của Hội đồng Thanh Đoàn, Hội đồng Trưởng được đưa ra sau các cuộc họp chính thức;

f) Trình đề xuất về cách thức tổ chức, phương pháp quản lý Thanh Đoàn trước Hội đồng Thanh Đoàn, và Hội đồng Trưởng, trả lời chất vấn nếu có;

2- Thực hiện quản lý dự án thông qua Trưởng dự án, thư ký dự án, thủ quỹ dự án;

a) Thống nhất cách thức tiến hành và quản lý dự án với các Thanh sinh;

b) Đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra quá trình chuẩn bị, thực hiện, và kết thúc dự án;

c) Ban hành các biểu mẫu, các văn bản hành chính đã được Hội đồng Trưởng thông qua;

3- Chịu trách nhiệm giải trình trước Hội đồng Thanh Đoàn và Hội đồng Trưởng khi có những sai phạm trong quá trình quản lý;

1.2 Quyền hạn

1- Triệu tập các cuộc họp Hội đồng Thanh Đoàn;

2- Đưa ra những đề xuất cải tiến, đổi mới trong cách thức quản lý, làm việc của Thanh Đoàn với Hội đồng Trưởng và Hội đồng Thanh Đoàn;

3- Đánh giá chất lượng các dự án;

1.3 Cơ cấu tổ chứ

1.4 Quy tắc bầu chọn BĐH Thanh Đoàn:
" Chỉ các Thanh sinh đáp ứng được các tiêu chí cụ thể của từng vị trí mới có thể ra ứng cử;
" Được bầu chọn trong cuộc họp Đại hội Thanh Đoàn;
" Tuân theo quyết định của đa số;
" Đối với chức vụ nhóm phó: do nhóm trưởng chọn từ các Thanh sinh đáp ứng tiêu chí và có thể thay đổi nhóm phó tối đa 3 lần trong 1 nhiệm kỳ và không làm quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp;
" Đối với chức vụ nhóm trưởng, nhóm phó: 1 nhiệm kỳ 12 tháng và không làm quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp;


2. NHÓM TRƯỞNG

2.1 Chức năng nhiệm vụ

1- Lãnh đạo công tác của Thanh Đoàn, các Thanh sinh thuộc Thanh Đoàn Nhân Hòa:

a) Xây dựng và đề xuất lịch làm việc trong năm của Thanh Đoàn;

b) Nắm quyền điều hành facebook Thanh Đoàn Nhân Hòa;

c) Chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên BĐH Thanh Đoàn; quyết định những vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các thành viên BĐH Thanh Đoàn, các phụ trách dự án;

d) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện những quyết định của Hội đồng Trưởng, Hội đồng Thanh Đoàn, chương trình làm việc của Thanh Đoàn;

2- Trực tiếp điều hành và đôn đốc các trưởng dự án thực hiện và triển khai dự án;

3- Tổ chức và chủ trì các cuộc họp Hội đồng Thanh Đoàn, họp Thanh Đoàn;

4- Tiếp nhận ý kiến đóng góp của quý Trưởng, các Thanh sinh;

5- Chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình trước Hội đồng Trưởng, Hội đồng Thanh Đoàn về các quyết định, vấn đề quan trọng của Thanh Đoàn và BĐH Thanh Đoàn khi có yêu cầu.

6- Chịu trách nhiệm vấn đề thu chi quỹ Thanh Đoàn.

a) Chịu trách nhiệm toàn bộ việc chi tiêu của Thanh Đoàn, và giải trình trước Hội đồng Trưởng, Hội đồng Thanh Đoàn, BĐH Thanh Đoàn khi được yêu cầu;

b) Nhận báo cáo từ thủ quỹ về các khoản thu chi mỗi quý, yêu cầu thủ quỹ giải trình khi cần thiết;

c) Thông qua các quyết định tạm ứng cho dự án hoặc cho các hoạt động của Thanh Đoàn (giao lưu hoặc phúng điếu thân hữu Thanh sinh);

d) Báo quyết định chi quỹ cho Thủ quỹ trước 2 ngày (số tiền và người cần đưa tạm ứng);

2.2 Quyền hạn

1- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của BĐH Thanh Đoàn, Hội đồng Thanh Đoàn;

2- Thay mặt Thanh Đoàn Nhân Hòa đệ trình chương trình làm việc, phương hướng hoạt động trong năm, đề xuất các ý kiến với Hội đồng Trưởng;

3- Quyết định các khoản chi quỹ Thanh Đoàn với mức chi tối đa 500.000/lần (xem chi tiết trong Quy định về quản lý quỹ Thanh Đoàn);

2.3 Tiêu chí

1- Là Thanh sinh tự lực.

2- Phụ trách ít nhất 1 dự án và tham gia điều hành ít nhất 4 dự án khác trong năm qua

3- Có tinh thần tự nguyện.

4- Tham gia thường xuyên các hoạt động của Đoàn và Thanh Đoàn.

 

3. NHÓM PHÓ

3.1 Chức năng nhiệm vụ

1- Hỗ trợ kiểm tra, quản lý, đôn đốc quá trình làm việc, thực hiện nhiệm vụ của BĐH, công tác của Thanh Đoàn, các Thanh sinh thuộc Thanh Đoàn Nhân Hòa theo sự điều động của Nhóm trưởng;

2- Thực hiện các công việc theo sự phân công, ủy nhiệm của Nhóm trưởng;

3- Phụ trách và đề xuất chương trình, nội dung sinh hoạt vào ngày Chủ nhật của Thanh Đoàn;

3.2 Quyền hạn

1- Thay quyền Nhóm trưởng khi Nhóm trưởng ủy nhiệm hoặc vắng mặt;

2- Đề xuất các ý kiến cải tổ, đổi mới trong cách làm việc của Thanh Đoàn và BĐH Thanh Đoàn trong các cuộc họp BĐH và Hội đồng Thanh Đoàn;

3.3 Tiêu chí

1- Là Thanh sinh tự lực hoặc tân Thanh sinh;

2- Phụ trách ít nhất 1 dự án và tham gia điều hành ít nhất 4 dự án khác trong năm qua;

3- Có tinh thần tự nguyện;

4- Do nhóm trưởng chỉ định;

 

4. THƯ KÝ

4.1 Chức năng nhiệm vụ

1- Quản lí các tài liệu, biên bản họp,v..vv.. của Thanh Đoàn, Hội đồng Thanh Đoàn và BĐH Thanh Đoàn;

a) Tập hợp và lưu trữ hồ sơ của Thanh Đoàn: các biên bản họp, các báo cáo, các tài liệu về dự án;

b) Cung cấp các biểu mẫu, tài liệu, biên bản họp khi có yêu cầu từ Nhóm trưởng.

2- Thực hiện các công tác thư ký trong các cuộc họp Hội đồng Thanh Đoàn hoặc cuộc họp BĐH Thanh Đoàn;

a) Gửi thông báo họp đến Thanh sinh và quý Trưởng về cuộc họp Hội đồng Thanh Đoàn hoặc cuộc họp BĐH Thanh Đoàn;

b) Tổng hợp danh sách tham dự cuộc họp Hội đồng Thanh Đoàn hoặc cuộc họp BĐH Thanh Đoàn;

c) Chuẩn bị tài liệu trong cuộc họp cho những người tham gia họp Hội đồng Thanh Đoàn hoặc cuộc họp BĐH Thanh Đoàn;

d) Ghi nhận biên bản các cuộc họp Hội đồng Thanh Đoàn, cuộc họp BĐH Thanh Đoàn;

e) Gửi biên bản họp hoặc các tài liệu cần thiết cho các Thanh sinh và quý Trưởng theo yêu cầu của Nhóm trưởng sau mỗi cuộc họp;

3- Báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ của thư kí Thanh Đoàn trong cuộc họp Hội Đồng Thanh Đoàn mỗi 2 quý, và cuộc họp tổng kết của BĐH Thanh Đoàn.

4- Cập nhật thông báo, tin tức từ BĐH đến quý Trưởng và Thanh sinh thông qua facebook, email, tin nhắn sms;

5- Bàn giao tài liệu, hồ sơ của Thanh Đoàn trong năm hoạt động vừa qua của Thanh Đoàn (bản cứng và bản mềm) cho thư ký nhiệm kỳ tiếp theo;

4.2 Quyền hạn

1- Yêu cầu thư ký dự án chỉnh sửa nội dung hoặc hình thức trình bày của các tài liệu, biên bản của dự án đó theo mẫu đã ban hành;

2- Đôn đốc, nhắc nhở thư ký dự án tổng kết, bàn giao biên bản họp, tài liệu của dự án.

3- Đề xuất các phương pháp quản lý công tác hành chính, công tác thư ký của Thanh Đoàn; đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các biểu mẫu hành chính;

4- Đảm đương chức vụ tối thiểu 6 tháng;

4.3 Tiêu chí

1- Là Thanh sinh tự lực hoặc tân Thanh sinh;

2- Tham gia ít nhất 2 dự án với vai trò thư ký;

3- Có tinh thần tự nguyện;

4- Có điều kiện thường xuyên truy cập mạng;

 

5. THỦ QUỸ

5.1 Chức năng nhiệm vụ

1- Quản lý quỹ Thanh Đoàn;

a) Thu, ghi nhận và quản lý tiền quỹ Thanh sinh đóng định kỳ;

b) Đôn đốc, nhắc nhở và đưa ra thông báo đóng quỹ cho Thanh sinh;

c) Báo cáo thu chi quỹ Thanh Đoàn trong các cuộc họp Hội đồng Thanh Đoàn, họp Thanh Đoàn, hoặc khi được yêu cầu từ BĐH Thanh Đoàn hoặc Hội đồng Trưởng;

d) Xuất tiền quỹ cho các hoạt động/dự án của Thanh Đoàn khi có yêu cầu từ nhóm trưởng;

e) Ghi nhận mọi hoạt động thu chi của quỹ Thanh Đoàn vào sổ, ghi rõ đầy đủ họ tên người nhận/ đưa, ngày tháng năm và số tiền bằng chữ và số rõ ràng;

2- Làm việc với các thủ quỹ dự án;

a) Xuất tiền tạm ứng cho các dự án thông qua thủ quỹ dự án;

b) Quyết toán lại tiền với thủ quỹ dự án sau khi dự án kết thúc;

c) Thu nhận các báo cáo thu chi của dự án;

3- Chịu trách nhiệm toàn bộ việc thất thoát nguồn quỹ;

4- Bàn giao bản tổng kết thu chi, chứng từ kế toán trong năm hoạt động vừa qua của Thanh Đoàn (bản cứng và bản mềm) cho thủ quỹ nhiệm kỳ tiếp theo;

5.2 Quyền hạn

1- Yêu cầu thủ quỹ dự án chỉnh sửa nội dung hoặc hình thức trình bày của các quyết toàn thu chi của dự án theo mẫu đã ban hành;

2- Đôn đốc, nhắc nhở thủ quỹ dự án tổng kết thu chi và bàn giao tiền thừa/thiếu của dự án.

3- Đề xuất các phương pháp quản lý công tác thủ quỹ của Thanh Đoàn; đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các biểu mẫu hành chính liên quan đến thủ quỹ;

4- Đề xuất ý kiến về các khoản thu/chi cho Nhóm trưởng hoặc BĐH Thanh Đoàn;

5- Đề xuất miễn trừ thu quỹ đối với một số cá nhân Thanh sinh khó khăn về tài chính lên BĐH Thanh Đoàn;

6- Đảm đương chức vụ tối thiểu 6 tháng;

5.3 Tiêu chí

1- Là Thanh sinh tự lực hoặc tân Thanh sinh.

2- Tham gia ít nhất 2 dự án với vai trò thủ quỹ.

3- Có tính cẩn thận, tỉ mỉ.

4- Được sự tín nhiệm cao của Thanh sinh.

5- Có tinh thần tự nguyện.