Menu

Quản trị tài nguyên online

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (2 Votes)

Tất cả các thành viên Ban Điều Hành Thanh Đoàn đương nhiệm cần kiểm tra xem mình có quyền truy cập và quản trị những hệ thống sau:

1/ Email [email protected] 

2/ Google Drive Thanh Đoàn https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-oVMuaNppsXQmpzS3Z5dUlVWWM

3/ Facebook Thanh Đoàn https://www.facebook.com/groups/533195086731592/

 

Để yêu cầu quyền truy cập

Với mục 1 và 2, hãy liên hệ Minh Lý Media Grop tại [email protected] hoặc TS. Lê Chơn Nhựt Bình tại [email protected]

Với mục 3, hãy liên hệ Ban Điều Hành nhiệm kỳ trước